Štedna ulaganja Finesa

Fine'sa Credos štedna ulaganja

MODEL Fine’sa ŠTEDNA ULAGANJA GRAĐANA I KOMERCIJALNOG FINANCIRANJA PODUZETNIKA, Fine’sa Credos d.d. financijska kompanija, alternativa je građanima za depozite, emisijama komercijalnih zapisa i korporativnih obveznica i povlaštenih dionica, a pravnim osobama za kratkoročne kredite u vidu zajmova obrtnicima i malim poduzetnicima.

Fine’sa ŠTEDNA ULAGANJA GRAĐANA, UPISOM KORPORATIVNIH OBVEZNICA IZDAVATELJA Fine’sa Credos d.d., financijske kompanije s ročnošću 3, 5 i 7 godina i NEOPOREZIVOM KAMATOM OD 5,25%, zalog povjerenja su znanje, iskustvo i osobni integritet ranijih osnivača i managementa poznate povijesti štedno-kreditna zadruga Mipcro, štedionica, a potom banka Kovanica, modela upravljanja Fine’sa ŠTEDNIM ULAGANJIMA GRAĐANA.

Prema podacima SKDD-a Fine’sa Credos d.d., financijska kompanija kroz tranše korporativnih obveznica u razdoblju 2015. – 2023. emitirala je 41 milijun eura komercijalnih zapisa i korporativnih obveznica.

Štedni ulagatelji čija je ročnost korporativnih obveznica istekla 19.06.2021. i 2023. godine, obnovili su upis s ročnosti dospijeća 21.06.2024., 2025. i 2027. što potvrđuje povjerenje, a opravdava zarada.

Fine’sa KOMERCIJALNO FINANCIRANJE stabilnosti cash flow-a planirane likvidnosti, jedinstvenim modelom kratkoročnog financiranja otklona poremećaja likvidnosti poduzetnika.

Fine’sa REVOLVING ZAJAM, komercijalno financiranje likvidnosti do visine ugovorenog zajma. Korisnici REVOLVING zajma samostalno odlučuju o visini, vremenu i periodu korištenja zajma uz obračun kamata na korišteni iznos i period korištenja zajma. Kamatna stopa ovisi o najavi korištenja zajma (u roku od 24 sata, 3,5 i 7 dana).

Fine’sa POZAJMICA, komercijalno financiranje likvidnosti ročnih obveza: isplate plaća, uplate poreza, premošćenje limita kod banaka, isplata dospjelih kreditnih (leasing) rata, plaćanje avansa dobavljačima (rabat, cassa sconto), a sve u cilju održavanja kreditne sposobnosti i platežnog rejtinga poslodavca.

Fine’sa LEASING POZAJMICA, komercijalno financiranje učešća poduzetnika u leasingu, uz otplatu kompenzacijom povrata PDV-a.

Fine’sa ROBNI ZAJAM, komercijalno financiranje nabave roba i usluga, temeljem povećane potražnje i prilika ostvarenja ekstra dobiti poslodavca (u pravilu trgovca).

Fine’sa REPROZAJAM, komercijalno predfinanciranje repro ciklusa od nabavke sirovine do isporuke gotovih proizvoda.

Fine’sa KOMERCIJALNI ZAJAM, komercijalno financiranje potraživanja, na osnovu zaloga potraživanja u zemlji i inozemstvu, temeljem isporučene robe ili obavljene usluge poduzetnika, kao alternativa factoring (forfeiting) financiranju.

Fine’sa PREDPROJEKTNI ZAJAM, komercijalno financiranje učešća, projektnog kredita poslovne banke. Financiranjem učešća u projektnom kreditiranju osiguravamo investicijsku sposobnost projekta i financijsku stabilnost i kreditnu sposobnost poduzetnika, a ročnost otplate zajma prilagođava se cash flow-u samog projekta.

Izbornik